LV RU EN


Reģistrācijas apliecība
Akreditācijas lapa
Speciālistu sagatavošanas
 nodrošināšanas un kvalitātes
 kontroles sistēma
Sadarbība
Foto galerija
Stipendijas


  LATVIAN SCHOLARSHIPS FOR THE ACADEMIC YEAR 2016/2017
 - Latvian Scholarships for studies
 - Latvian fellowships for research work
 - Latvian Scholarships in summer schools
 Contact address  Par BSA : Vispārējā informācija
 
 
Dokumenti

Ārējie reglamentējošie normatīvie dokumenti

Augstskolu likums
Izglītības likums
Zinātniskās darbības likums
Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu
Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi
Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi
Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG)
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas

Iekšējie reglamentējošie dokumenti

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversme
Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2016. – 2021.gadam
Baltijas Starptautiskās akadēmijas organizatoriskā struktūrshēma
Akadēmiskā godīguma un ētikas kodekss
Satversmes sapulces nolikums
Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums
Senāta nolikums
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Baltijas Starptautiskā akadēmija zinātniskās darbības NOLIKUMS
Studentu parlamenta nolikums

Uzņemšanas kārtība

Studiju procesu reglamantējosie iekšējie normatīvie dokumenti

2019./2020. gada studiju un norišu kalendārs
Nolikums par studijām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Baltijas Starptautiskās akadēmijas doktora studiju nolikums
Studiju programmu izstrādāšanas, apstiprināšanas un grozījumi noteikumi Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Baltijas Starptautiskās akadēmijā studiju rezultātu vērtēšanas nolikums
Nolikums par praksēm Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Nolikums par noslēguma darbu izstrādāšanu uz aizstāvēšanu Baltijas Straptautiskajā akadēmijā
BSA Valdes stipendiju skaits programmās(Rīgā un filiālēs)

ERASMUS+

Nolikums par Baltijas Starptautiskās Akadēmijas akadēmisko grupu vecākajiem
Informācija par studiju maksas apmēru BSA
Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti
Nolikums par Baltijas Starptautiskās Akadēmijas akadēmiskajiem amatiem
Nolikums par BSA profesoru padomi un profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Darba samaksas nolikums

Kvalitātes vadība

BSA Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Kvalitātes politika
Privātuma politika
Akadēmiskā personāla politika
Internacionalizācijas politika

Padomes, koleģiālās institūcijas

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Zinātniskās padomes nolikums
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Profesoru padomes nolikums
Baltijas Starptautiskās akadēmijas doktorantūras padomes nolikums
Studiju metodiskās padomes nolikums
Studiju virzienu padomes nolikums
Nolikums par tālmācības studijām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
BSA Daugavpils filiāles nolikums
BSA Liepājas filiāles nolikums

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

25 GADUS LĪDERA POZĪCIJĀS IZGLĪTĪBĀ!!! VAIRĀK NEKĀ 13000 ABSOLVENTU, KURI STRĀDĀ 20 PASAULES VALSTĪS!

Baltijas Starptautiskā akadēmija dibināta 1992.gada (turpmāk tekstā - BSA), kas nodrošina uz zināšanām balstītas Latvijas sabiedrības un ekonomikas attīstību.

Baltijas Starptautiskā akadēmija notiek studiju procesa reorganizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Latvijas tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs. BSA ir ieguvusi pozitīvu starptautisko ekspertu vērtējumu un ir ieguvusi beztermiņa akreditāciju. BSA piedāvātājām studiju programmām ir organizēta starptautisko ekspertīzi un ir akreditētas. Baltijas Starptautiskā akadēmija lielākā privātā augstskola Latvijā, kurā studē vairāk nekā 4500 studentu, tai skaitā 400 ārvalstu studentu no 20 Eiropas un pasaules valstīm, kas veido multikulturālu vidi akadēmijā, kurā studiju kursus docē 200 vēlēto štata mācību spēku, no kuriem 100 zinātņu doktori un profesori.

Baltijas Starptautiskā akadēmija realizē studijas Rīgā, kā arī akadēmijas reģionālajās filiālēs, kuras atrodas dažādos Latvijas novados (Daugavpils, Liepāja, Rēzekne, Jēkabpils, Ventspils, Smiltene, Jelgava).

Akadēmija studiju procesā, kā arī konferenču un semināru organizēšanā izmanto video konferences iespējas, kas savieno BSA Rīgā ar tās reģionālajām filiālēm.

BSA Rīgā Rīga, Lomonosova iela 4, LV 1019,
tālr.: (+371) 67100610
http://www.bsa.edu.lv
e-pasts: info@bsa.edu.lv
BSA Daugavpils filiāle Daugavpils, Dzelzceļu iela 3, LV–5403,
tālr.: (+371) 6 5444236
http://daugavpils.bsa.edu.lv/
e-pasts: info@da.bsa.edu.lv
BSA Rēzeknes filiāle Rēzekne, Dārzu iela 21/17, LV-4600,
tālr.: (+371) 6 4624696
http://www.rezekne.bsa.edu.lv
e-pasts: info@re.bsa.edu.lv
BSA Jēkabpils filiāle Jēkabpils, Jaunā iela 44, LV-5201,
tālr.: (+371) 6 5233030
http://jekabpils.bsa.edu.lv/
e-pasts: info@jk.bsa.edu.lv
BSA Jelgavas filiāle Jelgava, Ozolnieku novads, Skolas iela 4B, LV-3018,
tālr.: (+371)6 3050533
http://jelgava.bsa.edu.lv
e-pasts: info@jl.bsa.edu.lv
BSA Liepājas filiāle Liepāja, Liedaga iela 3, LV-3416,
tālr.: (+371) 6 3425448
http://www.bsa-liepaja.lv
e-pasts: info@li.bsa.edu.lv
BSA Ventspils filiāle Ventspils, Tārgales iela 5, LV-3602,
tālr.: (+371) 6 3624505
http://ve.bsa.edu.lv
e-pasts: info@ve.bsa.edu.lv
BSA Smiltenes filiāle Smiltene, Dārza iela 17, LV-4729,
tālr.: (+371) 6 4772851
http://www.bsa-smiltenesfiliale.lv
e-pasts: info@sm.bsa.edu.lv


BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam noteikti vairāki prioritārie darbības virzieni (makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana reģionos, zināšanu un inovāciju stimulēšana, investīcijām un darbam labvēlīgas un piesaistošas vides veidošana, nodarbinātības veicināšana, izglītības un prasmju uzlabošana), tiek nodrošināta ilgtspējīga attīstība, BSA un tās reģionālo filiāļu konkurētspēja un to integrācija Baltijas un Eiropas izglītības telpā.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2016. – 2021.gadam

Akadēmija ir saņēmusi ERASMUS universitātes hartu, kas tai ļauj piedalīties Erasmus mobilitātes programmā, kuras ietvaros ir parakstīti gandrīz 100 sadarbības līgumi starp ES augstskolām (links uz tabulu ERASMUS PARTNERI), kas ļauj īstenot studentu mācību un prakses apmaiņas organizēšanu, kā arī sekmē pasniedzēju mobilitātes pasākumu organizēšanu. Akadēmijai ir sadarbības līgumi ar vairāku valstu vēstniecībām Latvijā, ar Vācijas, Dānijas, Polijas, Nīderlandes, Ukrainas, Gruzijas, Baltkrievijas, ASV, Azerbaidžānas un Krievijas vēstniecībām ar dažu vēstniecību atbalstu ir izveidoti mācību informatīvie centri.

BSA VĀCU INFORMĀCIJAS CENTRS

ES INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU CENTRS Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī ( sadarbībā ar EK pārstāvniecību Latvijā).

KRIEVU CENTRS

BSA ES struktūrfondu projektu pieredze ir sekmīga realizējot un apgūstot dažādu fondu līdzekļus (LED, ESF, ERAF, Tempus, Erasmus u.c.) projektus, kas ir izveidojis fondu apgūšanas pieredzi, kā arī prasmes konsultēt apmācāmos un sniegt informāciju plašākai sabiedrībai.

Akadēmijā regulāri organizē starptautiskās studentu vasaras skolas, mākslas izstādes, seminārus, zinātniskās konferences , apaļo galdu diskusijas, kuros aktīvi līdzdarbojas akadēmijas, kā arī citu augstskolu studenti, docētāji un viesdocētāji, darba devēji, kā arī eksperti.

BSA Rīgā ir vienots akadēmiskais un zinātniskais komplekss, kas sevī iekļauj gan studiju un pētniecības telpas, akadēmisko bibliotēku, modernas pētnieciskās laboratorijas, atpūtas, pakalpojumu un tehnoloģiju pārneses centrs, biznesa inkubators, kas ir pielāgoti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

BSA piedāvā studiju programmas 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas (mācību ilgums – 2-2,5 gadi un 4-4,5 gadi), akadēmiskā un profesionālā bakalaura izglītības studijas (mācību ilgums – 3-4,5 gadi), kā arī akadēmiskās un profesionālās maģistrantūras un doktorantūras studijas.

Studijas BSA notiek multilingvāli (programma Eurolingua):

latviešu plūsma – 75% latviešu valodā + krievu un angļu valodās;
krievu plūsma – 75% krievu valodā + latviešu un angļu valodās;
angļu plūsma – 75% angļu valodā + latviešu un krievu valodās.
Kā profesionālo svešvalodu students var izvēlieties: angļu, vācu, franču, spāņu, zviedru, krievu.

BSA piedāvā iespējas sevi pilnveidot
 • multidisciplināro pētījumu centrs;
 • mazā un vidējā biznesa problēmu pētīšanas laboratorija;
 • studentu parlaments;
 • studentu reklāmas un PR aģentūra;
 • mākslas galerija “BIART”;
 • keramikas studija;
 • gleznošanas studija;
 • JAK komandas Rīgā un Liepājā;
 • futbola, basketbola, boksa, brīvas cīņas sporta komandas;
 • deju studija “NATALI”.
 • Apple centrs.

Studiju maksas atvieglojumi:
programma “BSA ģimene” – atlaides 10% - 25%
40% atlaide BSA studentiem teicamniekiem
atlaide studentiem – sportistiem un sabiedriskās un kultūras dzīves aktīvistiem
atlaides studentiem bāreņiem un invalīdiem 10% - 50%
atlaides akadēmijas sagatavošanas centru absolventiem;
atlaides BSA sadarbības partneru mācību iestāžu absolventiem.
Studiju un studējošo kredīta iespējas 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009